Obowiązujące od momentu opublikowania na stronie https://ibs-beauty.com

Zgodnie z ustawą Ukrainy z dnia 01 czerwca 2010 r. nr 2297-VI „O ochronie danych osobowych” (dalej „Ustawa”) danymi osobowymi są informacje lub zbiór informacji dotyczących osoby fizycznej, która została zidentyfikowana lub może zostać zidentyfikowana. Zgodnie z Polityką prywatności pojęcie „informacji osobistej” obejmuje informacje lub ich część, która pozwala zidentyfikować Cię. Zazwyczaj obejmuje to imię i nazwisko, pseudonim (nick), adres e-mail i numer telefonu, a także informacje takie jak adres IP. Takie informacje możemy uzyskiwać bezpośrednio od Ciebie, na przykład podczas rejestracji na stronie, podawania danych kontaktowych, a także innych osobistych informacji, które dobrowolnie nam przekazałeś. KAPI z największym szacunkiem podchodzi do poufności (osobistych) informacji wszystkich osób, które odwiedziły stronę, a także tych, którzy korzystają z usług świadczonych przez naszą stronę; dlatego dążymy do ochrony prywatności danych osobowych (informacji lub zestawu informacji dotyczących osoby fizycznej, która została zidentyfikowana lub może być zidentyfikowana), tworząc jednocześnie i zapewniając maksymalnie komfortowe warunki korzystania z usług strony internetowej dla każdego użytkownika.

1. DEFINICJE

1.1 W niniejszej Polityce prywatności stosuje się następujące terminy:

1.1.1. „Administracja strony” - upoważnieni pracownicy zarządzający stroną, działający w jej imieniu, organizujący i (lub) przetwarzający dane osobowe, a także określający cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, działania (operacje), które są wykonywane na danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” - dowolne informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub zidentyfikowalnej osoby fizycznej (podmiot danych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” - dowolna operacja (operacja) lub zestaw operacji (operacji), przeprowadzana przy użyciu środków automatyzacji lub bez użycia takich środków z danymi osobowymi, w tym zbieranie, rejestracja, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, korekta (aktualizacja, modyfikacja), wycofanie, używanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, dostarczanie, dostęp), dezaktualizacja, blokowanie, usuwanie, zniszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” - obowiązkowy wymóg dla Administracji strony polegający na niedopuszczaniu do ich umyślnego rozpowszechniania bez zgody podmiotu danych lub na obecność innej legalnej podstawy.

1.1.5. „Użytkownik strony (dalej: Użytkownik)” - osoba, która ma dostęp do strony za pośrednictwem Internetu i korzysta z tej strony dla własnych celów.

1.1.6. „Pliki cookies” - niewielki fragment danych wysyłanych przez serwer internetowy i przechowywanych na komputerze użytkownika, który każdorazowo przesyła klient internetowy lub przeglądarka internetowa do serwera internetowego w żądaniu HTTP podczas próby otwarcia strony internetowej.

1.1.7. Adres IP - unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej zgodnie z protokołem IP.

2. OGÓLNE POSTANOWIENIA

2.1. Korzystanie przez Użytkownika z witryny oznacza zgodę na niniejszą Politykę prywatności i warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku niezgody na warunki Polityki prywatności Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z witryny.

2.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej strony. Administracja strony nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe stron trzecich, do których Użytkownik może przejść za pośrednictwem dostępnych na tej stronie odnośników.

2.4. Administracja strony nie sprawdza wiarygodności danych osobowych, które Użytkownik podaje na stronie.

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zobowiązania Administracji strony w zakresie niedzieszania danych osobowych, które Użytkownik udziela w ramach różnych wniosków do Administracji strony (na przykład podczas rejestracji na stronie, składania zamówienia, subskrypcji wiadomości itp.).

3.2. Dane osobowe, które Użytkownik udziela do przetwarzania w ramach niniejszej Polityki prywatności, są zazwyczaj następujące:

3.2.1. nazwisko, imię, drugie imię Użytkownika;

3.2.2. telefon kontaktowy Użytkownika;

3.2.3. adres e-mail (e-mail);

3.2.4. miejsce zamieszkania Użytkownika i inne dane.

3.3. Administracja strony również podejmuje wysiłki w celu ochrony danych osobowych, które są automatycznie przesyłane w procesie odwiedzania stron witryny:

  • adres IP;
  • informacje z plików cookie;
  • informacje o przeglądarkach (lub innych programach, które uzyskują dostęp do strony);
  • czas dostępu;
  • odwiedzone adresy stron;
  • odnośnik (adres poprzedniej strony) itp.

3.3.1. Wyłączenie plików cookie może uniemożliwić dostęp do witryny.

3.3.2. Strona zbiera statystyki dotyczące adresów IP swoich odwiedzających. Ta informacja jest wykorzystywana w celu identyfikacji i rozwiązania problemów technicznych, kontroli poprawności operacji.

3.4. Jakiekolwiek inne dane osobowe nieokreślone powyżej (historia zakupów, przeglądarki i systemy operacyjne itp.) nie podlegają umyślnemu ujawnianiu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w pkt. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

4. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Osobiste informacje odwiedzających stronę, zebrane podczas rejestracji, głównie są używane do świadczenia usług zgodnie z Twoimi potrzebami, a także do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania. Możemy także używać Twoich danych kontaktowych do przesyłania informacji mailowych, takich jak powiadomienia o nowych możliwościach i innych aktualnościach. Działamy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, na podstawie Regulaminu przetwarzania i ochrony danych osobowych, oraz zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.

Mamy prawo przechowywać dane osobowe tak długo, jak to konieczne do osiągnięcia celu określonego w niniejszej Polityce lub określonego w terminach obowiązującego prawa Ukrainy, aż do momentu usunięcia tych danych przez Ciebie.

5. SPOSOBY I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczenia czasowego w dowolny legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych, przy użyciu środków automatyzacji lub bez takich środków.

5.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja strony ma prawo przekazywać dane osobowe stron trzecich, w tym firmom kurierskim, firmom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym.

6. OBOWIĄZKI STRON

6.1. Użytkownik zobowiązuje się:

6.1.1. Podać poprawne i prawdziwe informacje osobowe niezbędne do korzystania ze strony.

6.1.2. Aktualizować lub uzupełniać przekazane informacje osobowe w razie zmiany tych informacji.

6.1.3. Podjąć środki w celu ochrony dostępu do swoich poufnych danych przechowywanych na stronie.

6.2. Administracja strony zobowiązuje się:

6.2.1. Używać uzyskanej informacji wyłącznie w celach określonych w pkt. 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2. Nie ujawniać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

6.2.3. Zablokować dane osobowe należące do danego Użytkownika od momentu zwrócenia się lub żądania Użytkownika lub jego legalnego przedstawiciela lub uprawnionego organu ochrony praw podmiotów danych osobowych na czas weryfikacji w przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych osobowych lub nielegalnych działań.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Administracja strony ponosi odpowiedzialność za celowe ujawnienie danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem, z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 5.2., 5.3. oraz 7.2. niniejszej Polityki prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dane te:

7.2.1. Stają się publicznym dobytkiem przed ich utratą lub ujawnieniem.

7.2.2. Zostały uzyskane przez stronę trzecią przed ich otrzymaniem przez Administrację strony.

7.2.3. Zostały uzyskane przez osoby trzecie nieautoryzowany dostęp do plików strony.

7.2.4. Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

7.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za legalność, poprawność i prawdziwość udostępnionych danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

8. OCHRONA INFORMACJI

Podjęliśmy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Do tych środków należy m.in. wewnętrzna kontrola procesów zbierania, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa, takie jak odpowiednie szyfrowanie i działania mające na celu zapewnienie fizycznej ochrony danych w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

9. DODATKOWE WARUNKI

9.1. Administracja strony ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka prywatności wchodzi w życie w chwili opublikowania jej na stronie, chyba że nowa redakcja Polityki prywatności stanowi inaczej.

Instagram